مسابقه که نمیشه گفت...

فقط چند تا سوال به بهانه آشنایی